Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna


Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w DRO Caritas

Prowadzimy edukację dla dzieci i młodzieży:

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, a także ze sprzężeniami w ramach I i II etapu edukacyjnego;

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w ramach zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.

Przyjmujemy do szkoły na podstawie ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wniosku rodzica /prawnego opiekuna.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekę pielęgniarską.

Prowadzimy specjalistyczne zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, logopedą, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą, psychologiem.

Stwarzamy warunki rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości oraz rodzinną atmosferę.

Posiadamy bogato wyposażone sale, nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie.

Skip to content