Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy


Niepubliczna Szkoła Specjalna

Przysposabiająca do Pracy w DRO Caritas

Prowadzimy edukację dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, a także ze sprzężeniami, która ukończyła szkołę podstawową.

Przyjmujemy do szkoły na podstawie ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wniosku rodzica /prawnego opiekuna.

Przygotowujemy uczniów do dorosłości oraz do podjęcia zatrudnienia na otwartym/ chronionym rynku pracy.

Stwarzamy warunki rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości oraz rodzinną atmosferę.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i opiekę pielęgniarską.

Prowadzimy specjalistyczne zajęcia z tyflopedagogiem, surdopedagogiem, logopedą, fizjoterapeutą, muzykoterapeutą, psychologiem, doradcą zawodowym.

Posiadamy bogato wyposażoną salę, nowoczesny i specjalistyczny sprzęt.

Zapewniamy całodzienne wyżywienie.

Skip to content