DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zawartość Deklaracji Dostępności

Wstęp Deklaracji

Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Caritas w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://drocaritas.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Caritas
ul. M. Konopnickiej 21, 38-300 Gorlice
telefon: +48183535160
email: sekretariatdro.caritas@interia.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-zamieszczone artykuły, zdjęcia mówiące o wydarzeniach w placówce nie są w całości dostępne cyfrowo;

-cześć plików została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;

-cześć z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.


Strona internetowa Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Caritas posiadają następujące ułatwienia:

-możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

-możliwość zmiany kontrastu (czarne tło, żółte litery);

-informacja o działalności placówki umieszczona jest w formie tekstu łatwego do czytania;

-linki prezentowane są za pomocą podkreślenia i innego koloru niż tekst.

Data sporządzenia deklaracji i metody oceny dostępności cyfrowe

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-17;
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Caritas.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Caritas – mgr Izabela Marondel, e-mail: imarondel@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 3535160. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo:

-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Budynek jest parterowy, posiada schody, poręcza oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
  2. Drzwi zewnętrze i wewnętrze posiadają szerokość dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach.
  3. Korytarze są wyposażone w pochwyty stalowe na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach oraz dla osób o ograniczonej zdolności poruszania.
  4. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  5. Biegi schodów oznakowane są kontrastowo.
  6. W budynku znajduje się pętla indukcyjna oraz symbole MÓWIK.
  7. Na parkingu są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
  8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. Dostęp do możliwości skorzystania z tłumacza migowego może być realizowany na wniosek osoby zainteresowanej.
Skip to content