Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci i Młodzieży


Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, a także ze sprzężeniami. Uczęszczają do niej dzieci słabowidzące i niewidzące, słabosłyszące i niesłyszące, z różnego stopnia niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem.

Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. Nadzór pedagogiczny prowadzi Małopolski Kurator Oświaty.

W obrębie placówki funkcjonują:
– I i II etap edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujących obowiązującą podstawę programową.
– grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną:

-oligofenopedagogów,

-surdopedagoga,

-tyflopedagoga,

-logopedów,

-neurologopedę,

-psychologów,

-fizjoterapeutów,

-opiekę pielęgniarską,

-muzykoterapeutę,

-okresowo choreoterapeutów i dogoterapeutów.

Podopieczni korzystają z Sali Doświadczania Świata, gdzie odbywają się zajęcia stymulujące zmysły wzroku, słuchu, węchu i dotyku oraz ćwiczenia relaksujące. Sale terapeutyczne są profesjonalnie wyposażone. W każdej klasie znajdują się stanowiska komputerowe, tablica multimedialna oraz wiele ciekawych pomocy dydaktycznych ułatwiających proces uczenia się i terapię.

W szkole wykorzystywane są różnorodne metody i formy pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich skuteczności, innowacyjności oraz atrakcyjności. Innowacyjne metody i formy pracy w połączeniu z doświadczeniem i zaangażowaniem kadry sprawiają, że wychowankowie lubią przebywać w szkole, aktywnie współuczestniczą w realizacji indywidualnych programów i rozwijają własne zainteresowania.

W szkole panuje atmosfera wzajemnej życzliwości i wsparcia, która sprawia, że podopieczni rozwijają kompetencje osobiste, komunikacyjne i społeczne, pozwalające im w przyszłości na możliwie najbardziej samodzielne i godne życie w integracji z innymi członkami społeczeństwa.

Skip to content