Świetlica

Świetlica Socjoterapeutyczna


W placówce funkcjonuje świetlica, zorganizowana zgodnie z wymogami zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników zajęć.

Do świetlicy przyjmowani są podopieczni, którzy przebywają w placówce dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu oraz inne okoliczności, które wymagają zapewnienia im opieki.

Świetlica zapewnienia opiekę wychowawczą oraz zajęcia uwzględniające:

– wspieranie rozwoju kompetencji społecznych,
– kulturalną rozrywkę i zabawę,
– relaksację,
– rozwijanie komunikowania się na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom podopiecznych,
– działalność artystyczną: muzyczną oraz plastyczno-techniczną,
– treści tematyczne służące poznawaniu tradycji i kultury własnego regionu,
-aktywność ruchową wspomagającą rozwój psychofizyczny.

Świetlica stwarza warunki do rozwoju samodzielności i aktywności własnej, umożliwiając równocześnie regenerację sił fizycznych oraz psychicznych. Wspomaga ujawnianie i rozwijanie zainteresowań uczestników zajęć oraz zdolności na miarę ich indywidualnych możliwości. Upowszechnia kulturę zdrowotną i wdraża nawyki higieniczne. Kształtuje umiejętności społeczne związane z funkcjonowaniem w otoczeniu oraz współżyciem w grupie.

Skip to content