Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Specjalne


Niepubliczne Przedszkole Specjalne jest placówką przeznaczoną dla dzieci od 3-go roku życia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. Dzieci pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i specjalistycznej mają stworzone warunki wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości psycho-fizycznych oraz zainteresowań.
Przedszkole jest nowoczesną, bardzo dobrze wyposażoną placówką, w której dzieci mogą korzystać z najnowszego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Na bieżąco śledzone są wszystkie pojawiające się nowe metody pracy. Kadra uczestniczy w licznych szkoleniach, które skutkują uatrakcyjnieniem zajęć oraz zwiększeniem skuteczności oddziaływań terapeutycznych.


W pracy Przedszkola wykorzystywane są takie metody, jak:
– Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
– Programy Aktywności oraz Dotyk i Komunikacja Knillów,
– metoda integracji sensorycznej,
– integracja odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych metodą S. Masgutowej,
– Terapia Taktylna wg S. Masgutowej,
– arteterapia,
– terapia sensomotoryczna,
– Biofeedback,
– komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC,
– Trening Słuchowy Johansena IAS,
– muzykoterapia,
– okresowo choreoterapia i dogoterapia.

Muzykoterapia, działalność koła teatralnego oraz zespołu muzycznego uczniowsko-nauczycielskiego, aktywizując przedszkolaków poprzez włączanie ich w swoje przedsięwzięcia, wyzwala u dzieci aktywność, kreatywność oraz umożliwia poczucie sprawczości i własnej wartości.

Przedszkole oferuje szeroką ofertę zajęć specjalistycznych wspierających rozwój dziecka. Z dzieckiem pracują oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, fizjoterapeuta i logopeda.

Dzieci korzystają z sali zajęciowej wyposażonej w tablicę multimedialną i komputery, które stanowią nieoceniona pomoc podczas zajęć.
Szczególna, rodzinna atmosfera ułatwia dzieciom rozłąkę z rodzicami i sprawia, że maluchy chętnie uczestniczą w zajęciach, z otwartością przyjmując zadania proponowane przez terapeutów.

Skip to content