Zajęcia Klubowe w WTZ od 01.02.2023r. do 31.01.2024r.


Zajęcia Klubowe w WTZ Caritas prowadzone

od 01.02.2023r. do 31.01.2024r.


Zajęcia klubowe przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności:
a)	które były uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuściły warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia,
b)	które znajdują się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ, 
c)	są mieszkańcami powiatu gorlickiego. 

Zajęcia klubowe prowadzone są przez instruktorów terapii zajęciowej.  
Odbywają się 2 razy w miesiącu, po 3 godziny w 4 pracowniach WTZ: tkacko – hafciarsko – gobeliniarskiej,  stolarskiej, plastyczno – ceramicznej, gospodarstwa domowego. 
Istnieje możliwość przechodzenia miedzy pracowniami. 
Celem zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu codziennym, społecznym i zawodowym, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i potrzebami uczestników zajęć. 

Zakres usług zajęć klubowych obejmuje:
a)	usługi o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym prowadzone w zorganizowanych formach w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć oraz możliwości WTZ;
b)	działania środowiskowe o charakterze motywacyjnym, integracyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i wspierającym uczestników zajęć;
c)	indywidualne poradnictwo dla uczestników i członków ich rodzin 
m. in. psychologiczne, uzależnieniowe.
Skip to content