Szkoła Ponadpodstawowa

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest placówką przeznaczoną dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, a także ze sprzężeniami, która ukończyła szkołę podstawową.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi odpowiednie warunki przebiegu procesu edukacji, realizując zarówno funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wspomagane przez działalność rewalidacyjną. Głównym celem oddziaływań Szkoły jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym także do funkcjonowania w dziennych placówkach aktywności dla osób dorosłych i/lub przysposobienie do podjęcia zatrudnienia na otwartym / chronionym rynku pracy. W procesie edukacji uwzględniane są indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne. Okres trwania nauki w Szkole wynosi 3 lata i może ulec przedłużeniu o 1 rok, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24-ty rok życia. Nadzór pedagogiczny prowadzi Małopolski Kurator Oświaty.

Szkoła zapewnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistyczną:

 • oligofenopedagogów,
 • surdopedagoga,
 • tyflopedagoga,
 • logopedów,
 • psychologów,
 • doradcę zawodowego,
 • nauczyciela wychowania fizycznego,
 • fizjoterapeutów,
 • opiekę pielęgniarską,
 • muzykoterapeutę,
 • okresowo choreoterapeutów i dogoterapeutów.

 Podopieczni korzystają z Sali Doświadczania Świata, gdzie odbywają się zajęcia stymulujące zmysły wzroku, słuchu, węchu i dotyku oraz ćwiczenia relaksujące. Sale terapeutyczne                                są profesjonalnie wyposażone. W klasie znajduje się stanowisko komputerowe, tablica multimedialna oraz wiele ciekawych pomocy dydaktycznych ułatwiających proces uczenia się i terapię.

W szkole wykorzystywane są różnorodne metody i formy pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości oraz aktualnego samopoczucia uczniów. Z pomocą wykwalifikowanej kadry tworzona jest atmosfera oparta na poczuciu bezpieczeństwa                                 i zrozumienia oraz wzajemnego wsparcia, co wspomaga proces edukacji oraz sprawia,                                 że uczniowie chętnie przebywają w szkole, angażują się w prowadzone zajęcia, rozwijają kompetencje osobiste, komunikacyjne i społeczne.

 

Zajęcia prowadzone w Szkole:

– funkcjonowanie osobiste i społeczne,

– zajęcia rozwijające komunikowanie się,

– zajęcia kształtujące kreatywność (np. muzykoterapia),

– przysposobienie do pracy,

– wychowanie fizyczne,

– praktyki wspomagane,

– a także według potrzeb i zaleceń zajęcia logopedyczne, psychologiczne, rewalidacyjne, fizjoterapeutyczne.

Skip to content